Zápis z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30.7.2011

Dňa 30.7.2011 o 16:00 sa konala mimoriadna členská schôdza členov klubu s nasledovným programom:

  1. Prijímanie nových členov
  2. Účasť na brigádach
  3. Prístupová cesta

K bodu 1. sa prítomní členovia jednohlasne dohodli na nasledovných pravidlách:
Zaviesť nový druh členstva vklube “člen čakateľ” (dalej len ČČ). ČČ bude mať právo využívať letiskovú plochu počas pracovných dní, cez weekendy len po dohode aby neboli obmedzovaní členovia klubu. Členský príspevok pre ČČ bude 50% riadneho členského príspevku. Na koncoročnej členskej schôdzi potom členovia rozhodnú  hlasovaním o ich prijatí za riadnych členov klubu. Pri rozhodovaní sa bude brať do úvahy ovládanie modelu, dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, účasť na brigádach, zaplatenie príspevku.

2. Prítomní členovia schválili nasledovný návrh: Od budúceho kalendárneho roku sa zavedie povinnosť člena klubu zúčastniť sa ročne na piatich brigádach. Aby bolo ulahčené plánovanie účasti, zavedie sa kalendár brigád, kde sa budú jednotliví členovia nahlasovať tak, aby počet účastníkov na jednej brigáde bol cca 3 – 4 osoby. Ak sa členovi nepodarí odpracovať za daný kalendárny rok daný počet brigád, bude povinný zaplatiť za každú chýbajúcu brigádu poplatok do pokladne klubu vo výške 10€. Účasť na brigádach sa nevzťahuje na ZŤP členov, prípadne dlhodobo PN členov.

3. V sobotu 30.7.2011 sme vlastnými silami vybudovali novú príjazdovú cestu. V úlohách zostáva návrh rampy, pre prejazdnú šírku 4m. Semat prislúbil pomoc pri výrobe. Rampa by sa mala otvárať smerom nahor aby nezasahovala do cesty, ľahko obsluhovateľná jedným človekom.

V Trnave 30.7.2011  predseda klubu

Comments are closed.