Pravidlá lietania s RC modelmi

PRAVIDLÁ PRE LIETANIE S RC MODELMI
na letisku Trnava


1. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
a) Modely a lietanie s nimi sa riadi bezpečnostnými pravidlami predpisov FAI.
b) Málo skúsený pilot – modelár má lietať pod dozorom skúseného pilota.
c) Je zakázané lietať v priestore nad ostatnými osobami (kolegovia a prípadní diváci). Tieto osoby sa môžu zdržovať len vo vyhradených priestoroch, a to :
 priestor označený a ohraničený páskou, čiarou, prípadne ochrannou sieťou
 depo modelov
 priestor za chrbtom pilota – modelára, ktorý práve lieta
d) Vzhľadom na to, že v okolí letovej plochy sa môžu nachádzať cudzie osoby („psíčkári“, bežci a pod.) je potrebné aby sa pilot-modelár pred štartom modelu presvedčil, či neohrozí tieto osoby.
e) V prípade straty kontroly nad letiacim modelom sa snaží pilot upozorniť svoje okolie a pokúša sa riadiť model až do poslednej chvíle. V každom prípade má prednosť zdravie a život prítomných pred modelom.

2. PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ
a) Usporiadanie letiska:


b) Lietať je potrebné s modelom v 100% stave: nabité batérie prijímača a vysielača, riadne upevnené všetky
súčasti modelu: kabína, podvozok, motor a pod.
c) Pred štartom modelu sa odporúča preskúšať funkciu a správny smer výchyliek všetkých ovládaných
prvkov modelu.
d)- Vo vzduchu môže byť len jeden motorový model so spaľovacím motorom.
- Súčasný let modelu so spaľovacím motorom a elektrickým pohonom je možný len so súhlasom pilota
modelu so spaľovacím motorom.
- Súčasný let viacerých modelov s elektrickým pohonom je možný po vzájomnej dohode pilotov.
e) Pokiaľ už lieta model so spaľovacím motorom, alebo sa na ploche pripravuje vyštartovať a má spustený
motor, je zakázané spúšťať ďalší motor iného modelu so spaľovacím motorom. Hluk tohto bežiaceho
motoru na zemi ruší už lietajúceho pilota, ktorý nemusí počuť svoj vlastný motor, čo môže byť príčinou
havárie lietajúceho modelu.
f) Poradie štartov sa určuje dohodou medzi pilotmi.
g) Poradie prednosti pristávania pri prevádzke viacerých modelov súčasne je definované nasledovne:
1. modely v núdzovom stave (zhasnutý motor, poškodený model, problémy s riadením)
1. bezmotorové modely
2. modely so spaľovacím motorom
3. modely s elektrickým pohonom
V prípade viacerých modelov s rovnakou prioritou je prednosť určená rozpätím, pričom model s väčším rozpätím má prednosť.
h) Je zakázané vstupovať do okolitých plôch letiska a akýmkoľvek spôsobom ničiť ich porast.
i) Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať plochu a jej okolie odhadzovaním papierov, handier, úlomkov a zvyškov z modelov, fajčiarskych potrieb. Odpadky patria do odpadkového koša.
j) Je prísny zákaz zakladania otvoreného ohňa na ploche letiska a v jej okolí, s výnimkou grilovania pri dodržaní požiarnobezpečnostných predpisov. Hrozí nebezpečenstvo podpálenia poľnohospodárskych plodín!
k) Pohyb pilotov-modelárov po letiskovej ploche a pohyb divákov mimo vyhradené priestory je len na vlastné nebezpečenstvo. Pre vlastnú bezpečnosť je vhodné stále vnímať lietajúci model, a pri prípadnej havárii modelu tak predísť možnej vzájomnej kolízii.
l) Na plochu modelárskeho letiska majú povolený vstup za účelom vykonávania modelárskej činnosti len členovia RC Model klub Trnava, ktorí majú zaplatený členský poplatok na príslušný kalendárny rok. Vo výnimočných prípadoch môže táto osoba pozvať na lietanie iného modelára so súhlasom prítomných členov klubu.
m) Členovia RC Model klub Trnava majú právo kontrolovať oprávnenie vstupu cudzích osôb na letiskovú plochu a účel využívania plochy. Môžu zakázať štart nadmerne hlučného modelu, prípadne prikázať ukončiť nebezpečné lietanie nad divákmi, automobilmi a podobne ak pilot-modelár ani po opakovanom upozornení nenapraví svoje počínanie.
n) Pri usporiadaní väčšej letecko-modelárskej akcie koordinuje prevádzku modelárov vedúci lietania, pričom tieto prevádzkové pravidlá sa rozšíria o ďalšie body platné počas danej akcie a piloti budú s týmito dodatkami oboznámení pred zahájením akcie na spoločnom brífingu.
V Trnave, dňa 17.3.2019
Členovia RC Model klub Trnava

Nové pravidlá lietania s RC modelmi na stiahnutie Pravidlá lietania-úprava 2019

 

 

Comments are closed.