Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 16.12.2022 v Červeníku

Dňa 16.12.2022 o 16:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava. Išlo o druhú členskú schôdzu v tomto kalendárnom roku.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 14 členov, z toho 2 boli poverení zastupovaním ďaľšíeho člena, takže k dispozícii bolo 16 hlasov z celkovo 22 členov s hlasovacím právom, takže k dispozícii bolo 16 hlasov z 22, pričom bola prítomná aj kompletná rada klubu.
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu.
2. Prijímanie nových členov klubu.
3. Minúta ticha za zosnulého Petra Turčana.
4. Správa o financovaní klubu
5. Návrh na úpravu členského pre rok 2023.
6. Výber členského na rok 2023.
Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu.
Podpredseda navrhol aby sa o členstve záujemcov o členstvo hlasovalo spoločne. Prijatie nových členov bolo jednohlasné. Novo prijatí členovia boli: J. P. a M. K.
Nasledovala minúta ticha za nášho člena Petra Turčana.
Ďalej sme pokračovali „Správou o financovaní klubu“.
Správu o finacovaní predniesol predseda. Predseda skonštatoval, že sme opäť mierne v mínuse, čo je spôsobené odchodom členov do dôchodku a tým zmenšením príjmu z 2% dane. Z tohto dôvodu predkladá návrh na zvýšenie členského pre rok 2023.
Najprv boli predložené alternatívy pre členský poplatok pre dôchodcov – prvá zvýšenie o 5€, druhá alternatíva zvýšenie o 10€. Väčšinou (13) bolo prijaté zvýšenie o 5€, takže členské pre dôchodcov bude v roku 2023 15€ ročne. V prípade riadneho členského (seniori) bol daný návrh na zvýšenie členského o 10€. Návrh bol prijatý (15 hlasov), takže riadne členské pre rok 2023 je 35€ ročne.
Schválený bol aj návrh na zvýšenie dotácie na kosenie na 40€ na kosenie.. Prijatý bol jednohlasne.
Potom nasledovalo občerstvenie a posledný bod „Výber členského na rok 2023“. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke.
Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu za účasť a zaželal štastné a spokojné sviatky..

zapísal Ing. Daniel Petrík
predseda klubu

Comments are closed.