Minulý rok sme okrem založenia  a registrácie klubu aj požiadali o pridelenie IČO pre klub. Teraz sa blíži čas, keď sa ako klub môžme registrovať do zoznamu príjemcov 2% dane. Táto registrácia predpokladá predloženie týchto potvrdení notárovi:

1. Originál + obyčajnú kópiu Stanov (z ktorých je zrejmý dátum vzniku združenia – hranatá pečiatka MV SR na poslednej strane)

2. Originál + obyčajnú kópiu Potvrdenia o pridelení IČO

3. Zápisnicu z Valného zhromaždenia (alebo obdobný dokument), z ktorého je jasné, KTO je oprávnený konať v mene o.z. (voľba riaditeľa, predsedu,…)

4. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že dané o.z. nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak o.z. nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

5. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že o.z. nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci o.z. poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak o.z. nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

6. potvrdenie banky o vedení účtu o.z., na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

Samozrejme toto nie je zadarmo, najväčšia položka je notár cca 80€. Registrácia sa musí robiť každý rok.

Predseda.

Comments are closed.