Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.06.2021 v Trnave

(anonymizovaná)
Dňa 12.6.2021 o 14:00 sa v Trnave, na modelárskom letisku konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 14 členov, z toho 2 boli poverení zastupovaním ďaľších dvoch členov. Takže k dispozícii bolo 16 hlasov z 20, pričom radu klubu bola prítomná v kompletnom zložení.
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu.
2. Správa o činnosti v roku 2020
3. Správa o financovaní klubu.
4. Diskusia k náhradnej letiskovej ploche
5. Občerstvenie.
6. Rôzne
7. Výber členského na rok 2021
Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu.
V rámci bodu „Správa o činnosti v roku 2020“ predseda konštatoval obmedzenie činnosti klubu spôsobené epidemiologickou sitáciou. V roku 2020 sa Kkonala len jedna klubová akcia – jesenný guláš.
V rámci bodu „Správa o financovaní klubu“ predseda oboznámil prítomných z aktuálnom stavom.
Padla otázka o zvýšení členského,toto bolo po krátkej diskusii zamietnuté s tým, že momentálna finančná situácia klubu toto nevyžaduje.
V bode 4. 1.Diskusia k náhradnej letiskovej ploche, vystúpil okrem iných aj Š. R., kde konštatoval, že padáčkari používajú pôvodnú letiskovú plochu, padol tiež názor či by nebolo lacnejšie využívať plochy iných klubov aj za cenu poplatkov vzhľadom na náklady na údržbu stávajúcej plochy. V súvislosti s práškarskym letiskom a prístupom naň, predseda pošle J. P. informácie na základe ktorých sme boli nútení prestať používať práškárske letisko, s tým že sa pokúsi to konzultovať s primátorom Trnavy.
Potom nasledovalo občerstvenie.
V bode rôžne sme sa zhodli, na vyslovení pochvali za prípravu občerstvenia J. H. a bola mu udovzdaná výhra zlatá vareška (20€). Dohodli sme sa, že vzhľadom na neistú epidimiologickú situáciu presunieme budúcu výročnú členskú schôdzu na jar-leto 2022.
P. T. ponúkol pokosenie plochy na padáčkarskom letisku.
Najbližšia spoločná akcia – grilovačka by sa mala uskutočniť na jeseň.
Nasledoval posledný bod „Výber členského na rok 2020“. Od prítomných členov sa vybralo 235€ na členskom do klubu, Lermas sa nevyberal nakoľko toto sme vyriešili už v januári 2021. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke.

zapísal Ing. Daniel Petrík, predseda klubu
overil Milan Herka, kontrolór rady klubu

Comments are closed.