Zápisnica z Výročnej členskej schôdze v Červeníku 14.12.2019

Dňa 14.12.2019 o 14:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 13 členov, z toho 2 boli poverení zastupovaním ďaľších dvoch členov. Po asi cca 10 minútach dorazil daľší člen, takže k dispozícii bolo 16 hlasov z celkovo 22 členov s hlasovacím právom. Takže k dispozícii bolo 16 hlasov z 22, pričom radu klubu bola prítomná v kompletnom zložení.
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu.
2. Správa o činnosti v roku 2019
3. Správa o financovaní klubu.
4. Prijímanie nového člena a ukončenie členstva člena na vlastnú žiadosť.
5. Občerstvenie.
6. Rôzne
7. Výber členského na rok 2020
Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu.
V rámci bodu „Správa o činnosti v roku 2019“ Š. R. informoval prítomných s priebehom dvoch spoločných akcií na letisku „posedenie a polietanie“, ktoré sa konali 8.6.2019 a 12.10.2019. Bolo konštatované, že je to jedna z mála možností keď sa stretáva väčšina členov klubu a bolo jednohlasne odsúhlasené že toto sa zachová aj v roku 2020. Potom M. H. oboznámil prítomných s priebehom akcie „Rodinné nedele“, kde sa naši modelári podielli zorganizovaním statickej výstavky modelov. Výstavka sa stretla s veľkým ohlasom, najmä u detí.
V ďaľšej časti M. H. oboznámil prítomných s „údržbou letiska“. Š. R. dal návrh premiestniť výstražnú tabuľku pod logo klubu, nakoľko pôvodné umiestnenie je blízko letovej dráhy. Bolo konštatované že podobná výstražná tabuľka by mala byť aj z protiľahlej strany letiska pre prichádzajúcich.
V rámci bodu „Správa o financovaní klubu“ predseda oboznámil prítomných z aktuálnom stavom, kde príjmy z členského na rok 2019 boli 331€, príjmy z 2% boli 257,50€, celkové výdavky ku dňu konania schôdze boli 604,90€ (bez kosenia, záv. pohostenia).
M. H. objasnil štruktúru nákladov na údržbu plochy. Dohodli sme sa že v roku 2020 už nebudeme plochu valcovať, nakoľko prenájom valca stojí 100€ a dlhodobý účinok na rovinnosť plochy je minimálny. M. S. prišiel s návrhom na obnovenie brigád, čo by pomohlo znížiť náklady, toto však bolo po krátkej diskusii ostatnými členmi zamietnuté, zostáva tak v platnosti doterajsí model s koscami, ktorí majú na starosti bežnú údržbu plochy. J. H. upozornil členov na blížiacu sa životnosť jednej z kosačiek, zhodli sme sa na tom, že ak nastane situácia keď si bude vyžadovať väčšiu opravu tak sa kúpi nová, nakoľko cena opravy sa blíži cene novej kosačky.
Padla otázka o zvýšení členského, nakoľko tento rok mal klub väčšie výdavky ako príjmy. Toto bolo po krátkej diskusii zamietnuté s tým, že momentálna finančná situácia klubu toto nevyžaduje.
Potom sa prešlo k bodu 4.Predseda informoval členov a žiadosti E. M. o ukončenie členstva z rodinných dôvodov. Členská schôdza toto zobrala na vedomie a ukončila členstvo E. M. k 31.12.2019.
Potom predseda požiadal čakateľa J. P. aby sa predstavil. Po predstavení nasledovalo hlasovanie o prijatí za člena. J. P. bol prijatý za člena jednohlasne.
Potom nasledovalo občerstvenie.
V bode rôžne sme sa zhodli, že zachováme miesto výročnej členskej schôdze v Červeníku, termín bude 12.12.2020 o 16:00.
Nasledoval posledný bod „Výber členského na rok 2020“. Od prítomných členov sa vybralo 260€ na členskom do klubu, 100€ do Lermas na rok 2020 a 35€ doplatok členského za rok 2019. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke.
Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu a zaželal štastné a pokojné sviatky, a veľa zdravia do nového roku.

zapísal Ing. Daniel Petrík, overil Milan Herka
predseda klubu. kontrolór rady klubu

Comments are closed.