Zápisnica z Výročnej členskej schôdze v Červeníku 15.12.2018

Dňa 15.12.2018 o 15:30 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 13 členov, z toho 3 boli poverení zastupovaním ďaľších troch členov, takže k dispozícii bolo 16 hlasov z celkovo 26 členov s hlasovacím právom. Takže k dispozícii bolo 16 hlasov z 26, pričom za 5 člennú radu klubu bol prítomný predseda s poverením na zastupovanie od podpresedu, a člen rady.
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu.
2. Správa o financovaní klubu.
3. Ukončenie členstva členov s dlhodobo pozastaveným členstvom a na vlastnú žiadosť.
4. Volľba novej rady klubu na nové funkčné obdobie 2019 – 2022
5. Info o GDPR
6. Občerstvenie
7. Rôzne
8. Výber členského na rok 2017
Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu.
V rámci bodu „Správa o financovaní klubu“ predseda oboznámil prítomných z aktuálnom stavom, kde príjmy z členského na rok 2018 boli 381€, príjmy z 2% boli 257,50€, celkové výdavky ku dňu konania schôdze boli 1 196,79€. M. H. objasnil dôvody zvýšených nákladov na údržbu plochy, ktoré boli spôsobené najmä zakladaním novej plochy. M. S. prišiel s návrhom na obnovenie brigád, čo by pomohlo znížiť náklady, toto však bolo po krátkej diskusii ostatnými členmi zamietnuté, zostáva tak v platnosti doterajsí model s koscami, ktorí majú na starosti bežnú údržbu plochy.
Predseda položil do ďaľšej diskusie otázku o zvýšení členského, nakoľko tento rok mal klub väčšie výdavky ako príjmy. Toto bolo po krátkej diskusii zamietnuté s tým, že je predpoklad poklesu nákladov na údržbu plochy nakoľko v budúcom roku už nepôjde o úpravu novej plochy, a stará plocha sa už neudržiava. Členské tak zostáva na rok 2019 na rovnakej úrovni ako na rok 2018 (senior 25€, dôchodca 10€, ZŤP juniori a žiaci 1€).
Potom sa prešlo k bodu 3. „Ukončenie členstva členov s dlhodobo pozastaveným členstvom. Predseda predniesol návrh aby členská schôdza ukončila členstvo členov klubu. ktorí majú dlhodobo (viac rokov) pozastavené členstvo a tým pádom sa nepodieľajú ani na činnosti klubi ani na jeho financovaní a zbytočne sa tak komplikujú úkony ako je hlasovanie, GDPR. Jednalo sa o týchto členov: H. D., H. Ľ., O. M. a Š. L.. Žiadosť o ukončenie členstva podal aj O. Š., z dôvodu činnosti v klube v Tomášove. V žiadosti poďakoval za spoluprácu. Návrh bol po krátkej súhlasnej diskusii jednohlasne odsúhalsený. Týmto úkonom sa hlasovacie pomery na schôdzi zmenili na 16 hlasov z 22 členov.
Ďaľším bodom bol bod 4. „Volľba novej rady klubu na nové funkčné obdobie 2019 – 2022“. Predseda pripomenul prítomným, že podľa stanov končia v tomto roku mandáty doterajších členov rady klubu, a tým pádom treba zvoliť novú radu klubu. Doterajší predseda oznamil svoj úmysel nekandidovať ďalej na pozíciu predsedu z dôvodov časovej zaneprázdnenosti a útlmu svojich modelársky aktivít na letisku. Navrhol za nástupcu Š. R.. Po dlhšej diskusii sa členská schôdza dohodla na novom zložení rady klubu v nasledovnom zložení:
- predseda Daniel P.,
- podpredseda Vladimír Š.,
- pokladník Štefan R.,
- kontrolór Milan H.,
- člen rady Jaroslav H.
Návrh ako celok bol jednohlasne schválený.
V bode 5. Predseda predniesol informáciu o GDPR a objasnil dôvody podpisovania súhlasov so spracovaním osobných údajov ak aj dôvod prečo členovia Lermas musia mať dva súhlasy, jeden za klub a jeden za Lermas.
Potom nasledovalo občerstvenie a posledný bod „Výber členského na rok 2019“. Od prítomných členov sa vybralo 250€ na členskom do klubu, 70€ do Lermas. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke.
Ďaľšia výročná členská schôdza sa uskutoční 14.12.2019 v Červeníku
Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu a zaželal štastné a pokojné sviatky, a veľa zdravia do nového roku.

zapísal Ing. Daniel Petrík, overil Milan Herka
predseda klubu. kontrolór rady klubu

Comments are closed.